Требования к англоязычной информации

Структура библиографической ссылки на русскоязычные монографии, статьи из журналов, сборников, материалов конференций включает как транслитерированные, так и переводные элементы. Как правило, библиографические описания публикаций составляют в следующей последовательности: авторы (транслитерация), название источника (транслитерация), перевод названия в квадратных скобках. Для автоматической транслитерации русскоязычных источников в латиницу рекомендуется обращаться на сайт http://translit.net/ru/bgn/ (стандарт транслитерации – BGN; настройка перед транслитерацией).

При переводе русскоязычных источников рекомендуется ориентироваться на следующие примеры:

1. Книга

Glaziev S.Yu. (2007). Konkurentnyye preimushchestva natsionalnoy kultury khozyaystvovaniya: vozmozhnosti i problemy realizatsii [Competitive advantages of national economic culture: problems and possibilities]. Moscow: Ekonomika Publ.

2. Статья в журнале

Silin Ya.P., Animitsa Ye.G., Novikova N.V. (2016). Pered vyzovami tret'ey volny industrializatsii: strana, region [Facing the challenges of the third wave of industrialization: Country, region]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Journal of the Ural State University of Economics, no. 3 (65), pp. 14–25.

3. Автореферат диссертации

Tserenova K.N. (2014). Nalogovoe stimulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii. Avtoref. Diss. kand. ekon. nauk. [Tax incentives for innovation activities in the Russian Federation. Abstract of Cand. econ. sci. diss.]. Moscow.

4. Статья в материалах конференций

Ponomareva S.I. (2011). Prognostic potential of modern economic science. Materialy XV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Problemy kreativnoy ontologii: Istoriya. Ekonomika. Kul'tura. Politika. Pravo” [Proc. 15th Int. Sci.-Prac. Conf. “Problems of Creative Ontology: History. Economics. Culture. Politics. Law”]. Yekaterinburg, pp. 263−268.

5. Глава книги

Animitsa Ye.G. (2007). Municipal economy and municipal economics: Essential characteristics. In: Tatarkin A.I. (ed.) Prostranstvennaya organizatsiya obshchestva [Spatial organization of society]. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, pp. 15–36.

 

Текст англоязычной аннотации должен отражать все перечисленные в структуре элементы (постановка проблемы; методологическая база; методы; результаты; выводы). В то же время, англоязычная версия аннотации не должна быть дословным переводом русской версии, а должна быть выстроена с учетом лексики и грамматики английского языка.

Основные конструкции предложений англоязычной аннотации должны использовать только Present Simple. Использование других времен или пассивного залога не допускается.

Рекомендуется использовать наиболее общепринятыми модели для англоязычной аннотации:

Модель 1. Для данной модели характерна отсылка либо к работе, либо к автору: the paper examines…, the author considers…, the article presents…, и т.д.

Модель 2. Модель с использованием так называемого авторского “we”: we analyze, we find, we examine, etc; и, соответственно, “our”: our findings, our results, etc.

Rus tilidagi monografiyalar, jurnallardan maqolalar, to'plamlar, konferentsiya materiallariga bibliografik ma'lumotlarning tarkibi translyatsiya qilingan va tarjima qilingan elementlarni o'z ichiga oladi. Qoida tariqasida nashrlarning bibliografik tavsiflari quyidagi ketma-ketlikda tuziladi: mualliflar (transliteratsiya), manbaning nomi (transliteratsiya), sarlavhani to'rtburchak qavslarga tarjima qilish. Rus tilidagi manbalarni lotin alifbosiga avtomatik tarzda o'tkazish uchun http://translit.net/ru/bgn/ saytiga tashrif buyurish tavsiya etiladi (transliteratsiya standarti - BGN; transliteratsiya oldidan sozlash).
Rus tilidagi manbalarni tarjima qilishda quyidagi misollarga e'tibor qaratish tavsiya etiladi:
1. Kitob
Glaziev S.Yu. (2007). Konkurentnyye preimushchestva natsyonalnoy kultury xozyaystvovaniya: vozmozhnosti i problemy realizatsii [Milliy iqtisodiy madaniyatning raqobatdosh afzalliklari: muammolar va imkoniyatlar]. Moskva: Ekonomika nashriyoti.
2. Jurnal maqolasi
Silin Ya.P., Animitsa Ye.G., Novikova N.V. (2016). Pered vyzovami tret'ey volny industrializatsii: strana, region [Sanoatlashtirishning uchinchi to'lqini oldida turgan muammolar: Mamlakat, mintaqa]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Ural davlat iqtisodiyot universiteti jurnali, no. 3 (65), bet. 14-25.
3. Tezis referati
Tserenova K.N. (2014). Nalogovoe stimulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii. Avtoref. Diss. qand. ekon. nauk. [Rossiya Federatsiyasida innovatsion faoliyat uchun soliq imtiyozlari. Candning referati. ekon. ilmiy. diss.]. Moskva.
4. Konferentsiya materiallarida maqola
Ponomareva S.I. (2011). Zamonaviy iqtisodiy fanning prognostik salohiyati. Materialy XV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Muammoli kreativnoy ontologii: Istoriya. Ekonomika. Kul'tura. Politika. Pravo ”[Proc. 15-chi Int. Ilmiy-prak. Konf. “Ijodiy ontologiya muammolari: tarix. Iqtisodiyot. Madaniyat. Siyosat. Qonun ”]. Yekaterinburg, pp. 263-268.
5. Kitob bobi
Animitsa Ye.G. (2007). Munitsipal iqtisodiyot va munitsipal iqtisodiyot: muhim xususiyatlari. In: Tatarkin A.I. (tahr.) Prostranstvennaya organizatsiya obshchestva [Jamiyatning fazoviy tashkiloti]. Yekaterinburg: Ural davlat iqtisodiyot universiteti, s. 15–36.

Ingliz tilidagi annotatsiya matni tarkibida keltirilgan barcha elementlarni aks ettirishi kerak (muammo bayoni; uslubiy asos; usullar; natijalar; xulosalar). Shu bilan birga, annotatsiyaning ingliz tilidagi versiyasi rus tilidagi so'zma-so'z tarjima bo'lmasligi kerak, lekin ingliz tilining so'z boyligi va grammatikasini hisobga olgan holda tuzilishi kerak.
Ingliz izohidagi asosiy jumla tuzilmalari faqat Present Simple-dan foydalanishi kerak. Boshqa vaqtlardan yoki passiv ovozdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.
Inglizcha izohlash uchun eng keng tarqalgan naqshlardan foydalanish tavsiya etiladi:
Model 1. Ushbu model asarga yoki muallifga havola bilan tavsiflanadi: maqola ko'rib chiqadi ..., muallif ko'rib chiqadi ..., maqola taqdim etadi ... va boshqalar.
Model 2. Muallif "biz" deb nomlangan model: biz tahlil qilamiz, topamiz, o'rganamiz va hokazo; va shunga muvofiq "bizning": bizning topilmalarimiz, natijalarimiz va boshqalar.

Powered by I-Edu Group